Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

Ezen irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozik, célja az emberi egészség megóvása az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezettsége által okozott káros hatásoktól, a víz egészségességének és tisztaságának biztosítása által.

Ezen irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozik, célja az emberi egészség megóvása az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezettsége által okozott káros hatásoktól, a víz egészségességének és tisztaságának biztosítása által.

A tagállamok kötelesek megtenni az emberi fogyasztásra szánt víz egészségességének és tisztaságának biztosításához szükséges intézkedéseket. Az irányelv minimális követelményei szempontjából az emberi fogyasztásra szánt víz akkor egészséges és tiszta, ha:

a) nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust és parazitát, valamint anyagot az emberi egészségre nézve potenciális veszélyt jelentő mennyiségben, illetve koncentrációban; és

b) megfelel az I. melléklet A. és B. részében foglalt minimális követelményeknek;

és akkor, ha az 5-8., illetve 10. cikk vonatkozó rendelkezései, valamint a Szerződés értelmében a tagállamok minden további szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz megfeleljen ezen irányelv követelményeinek.

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv megvalósítására szolgáló intézkedések semmilyen körülmények között ne eredményezzék az emberi fogyasztásra szánt víz meglévő minőségének közvetett vagy közvetlen romlását, amennyiben az kihat az emberi egészség védelmére, illetve az ivóvíz előállításához használt vizek szennyezettségének bárminemű növekedését.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének rendszeres ellenőrzésének biztosítására, hogy meggyőződjenek arról, hogy a fogyasztók rendelkezésére álló víz megfelel-e az irányelv követelményeinek és különösen az 5. cikkel összhangban megállapított paramétereknek.

Vízellátás, ivóvízminőség-javító program

Az igazgatóság működési területén található 89 településen a vízellátottság aránya közel 100%-os.  Jelenleg 39 önálló és 15 térségi vízműrendszer biztosítja 5 szolgáltató szervezet által a lakosok ivóvízzel történő ellátását. Jellemzően felszín alatti rétegvizekből elégítik ki a vízigényeket, azonban 4 dunamenti vízmű (Tass-Gudmon-fok, Kalocsa-Baráka, Baja, Pécs-Mohács) partiszűrésű vízbázisokkal rendelkezik.

Magyarországon az ivóvízellátás céljára rendelkezésre álló felszín alatti vízkészletek sok esetben nem felelnek meg az Európai Unió által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvben előírt vízminőségi paramétereknek, amelyet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet ültetett át a hazai jogrendbe.

A vizeinkben jelen lévő, a határértéket meghaladó egyes komponensek közvetlen egészségügyi kockázatot jelentenek, mint az arzén, bór, nitrit, fluorid, valamint sajátos hazai kiemelt paraméterként az ammónium. Ezen komponenseken kívül jelentős a nyers vizek vas- és mangán koncentrációja. A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi szükséglet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása az önkormányzat kötelező feladata.

A fentiek miatt szükséges fejlesztések által legjobban érintett két régió az Észak-Alföldi és a Dél-Alföldi Régió volt. Működési területünk egésze a Dél-Alföldi Régióra esik. Az Ivóvízminőség-javító Programmal 83 település volt érintett az ADUVIZIG területén. A vízműveket tekintve 50 önálló és 7 térségi rendszernél kellett különböző műszaki megoldásokat alkalmazni a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében.  

A projektekben víztermelő kutak melléfúrásos fejújítása, új kutak fúrása, meglévő vízkezelő technológiák fejlesztése, új vízkezelő berendezések építése, távvezeték építés, megfelelő vízminőségű vízműről történő vízátadás megvalósítása, elosztó hálózatok rekonstrukciója, hidroglóbuszok felújítása, cseréje történt meg. A beruházások műszaki átadása 2015-ben megtörtént.