Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Panaszok és közérdekű bejelentések

TÁJÉKOZTATÓ
a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényről

I. A panasz és a közérdekű bejelentés

panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

1. Szóban:
a) személyesen: 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c., hétfő–péntek: 9–14 óra
b) telefonon: 79/525-100

2. Írásban:
postai úton: 6501 Baja, Pf.: 84

3. Elektronikus úton:
E-mail: titkarsag(kukac)aduvizig.hu

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével – másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldányt a bejelentő az ügyintézőtől személyesen átveheti. Az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

 
II. A foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentési rendszer alkalmazásában
1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
2. foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
3. foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Ha a foglalkoztató állami szerv, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
– a foglalkoztató által foglalkoztatott,
– az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
– a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
– az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
– a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
– a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
– a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
– a foglalkoztatóval a fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
– az a személy, akinek a fentiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés megtételére az alábbi módokon kerülhet sor:
– elektronikus úton a visszaeles.bejelentesaduvizig.hu e-mail címre küldött levél útján
– papír alapon, postai úton az igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztálya mindenkori osztályvezetője részére, az igazgatóság címére címezve. A boríték címzését „S.K.” jelzéssel kell ellátni.
– személyesen az igazgatóság által erre a célra kijelölt helyiségében, az eljárás lefolytatására jogosult személyek jelenlétében.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Tájékoztatjuk, hogy igazgatóságunk a bejelentők személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 
III. Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre
a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
b) a Gazdasági Versenyhivatal,
c) az Integritás Hatóság,
d) a Közbeszerzési Hatóság,
e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
f) a Magyar Nemzeti Bank,
g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
i) az Országos Atomenergia Hivatal és
j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Hatályos 2023. július 24-től