Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízügyi adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

  1. Az igényt az teljesíti, aki az adatot kezeli. Ha az adatot többen kezelik, akkor az illetékes egységvezető jelöli ki az adatszolgáltatót. Ha az adatot több szervezeti egység kezeli, akkor az a szervezeti egység lesz az adatszolgáltató, melynek feladatkörébe tartozik az adat kezelése. Kétség esetén az adatszolgáltatót az igazgató vagy helyettese jelöli ki.
  2. Az igényt az adatkezelő a tudomására jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az előzőekben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
  3. Az adatkezelő a beérkezett igényt megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a teljesítéshez szükséges adatokat, ha nem, akkor hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A hiánypótlásra felhívástól a hiánypótlás teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be. Ha a kérelmező a kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az adatkezelő köteles segítséget nyújtani.
  4. Ha az igényelt adatot nem az igazgatóság kezeli, akkor az igazgatóság erről, valamint – ha az igazgatóság által az adatkezelő személye ismert – az adatkezelő személyéről az igénylőt értesíti.
  5. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az igazgatóság aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
  6. Amennyiben az adatkezelő azt állapítja meg, hogy az igényelt adatok nem továbbíthatók vagy nem hozhatók nyilvánosságra, erről a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet haladéktalanul értesítenie kell és az igény elutasításáról szóló választ az adatkezelő a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységgel együttműködve készíti elő.
  7. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni az igénylőt.
  8. Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
  9. Az igény teljesítése nem tagadható meg, ha a nem magyar anyanyelvű kérelmező igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az adatszolgáltatást azon a nyelven kell teljesíteni, amelyen az adat az adatkezelő rendelkezésére áll.
  10. A nem magyar nyelven benyújtott igény esetén intézkedni kell annak lefordításáról, amelynek költségét az igénylő viseli. A fordítás során elsősorban az igazgatóságnál foglalkoztatottak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külső szakértőt kell megbízni.
  11. Ha az adat az igényelt formában rendelkezésre áll és további feldolgozást nem igényel, akkor az igény teljesítése – ide nem értve a másolat előállításának költségét – térítésmentes.
  12. Olyan közérdekű adat igényléséért, amelynek előállítása a rendelkezésre álló adatok további feldolgozását igényli – az előállításra fordított munkaidő és a feldolgozásban közreműködők számának figyelembevételével – költségtérítés fizetendő, melynek összegét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak alapján kell meghatározni. A költségtérítés várható összegét az igényélővel előre közölni kell. Amennyiben az igénylő a költségeket és az egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét és a fizetés módját) az igazgatóság és az igénylő megállapodása az irányadó.
  13. Ha az igénylő kéri, az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül másolatot kell adni. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról készített másolatért díj nem, csupán költségtérítésként legfeljebb a másolat előállításának költsége kérhető, amelynek összegét az igénylővel előre közölni kell. A másolat költségének összegét és megfizetésének módját az önköltségszámítás rendjére vonatkozó igazgatói utasítás határozza meg.
  14. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
  15. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak olyan mértékben kérhetők és tárolhatók, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve a költségek megfizetését is – szükséges. Az igény teljesítését és a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
  16. Az igény teljesíthetősége esetén az adatkezelő a továbbítható adatokat, illetve az ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (CD, DVD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.
  17. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a nem közérdekű adatot felismerhetetlenné kell tenni.
  18. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az adatkezelő felveszi a kapcsolatot az igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, igénye visszavontnak tekintendő.
  19. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az adatkezelő átadja az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat és feljegyzést készít, amely tartalmazza az adatokba való betekintés idejét, helyét és a megtekintett adatok körét. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az adatkezelő köteles végig jelen lenni és az adatok biztonságára, változatlanságára felügyelni.
   Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (pl. személyesen, postai úton) az adatkezelőnek jelezheti. Az adatkezelő az igénylő nyilatkozatát rögzíti és azt az igénylővel aláíratja.
  20. Postai úton történő teljesítés esetén az igény teljesítését tartalmazó iratot az esetleges másolatokkal együtt kell az igénylőnek megküldeni.
  21. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények elutasításáról az elutasító válasz egy példányával az egységvezetők haladéktalanul tájékoztatják a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet. A kérelmek elutasításáról a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység nyilvántartást vezet. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység minden évben január 31. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A közérdekű adatok közzétételéről és a megismerésükre vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 40/2022. sz. igazgatói utasítás.

Adatigénylő lap letöltése

Jogorvoslat:
Az érintett az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogainak érvényesítését az Igazgatóság bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az Igazgatóság az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Vélelmezett jogsérelem esetén az érintett panasszal fordulhat az adatvédelmi tisztviselő (Dr. kazimity Gábriel, kazimity.gabrieladuvizig.hu, tel.: 0679/525-191) felé, melynek megalapozottságát kivizsgálja. Ha a panaszkezelés nem vezetne eredményre, az érintett:

  • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, honlap: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu)
  • bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
Igazgatási és Jogi Osztály

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
Felelős személy: Dr. Hajas Ildikó – jogi referens
6500 Baja, Széchenyi I. u. 2./C.
6501 Baja, Pf.: 84.
Tel: + 36 79 525 191
Fax: + 36 79 427 235
e-mail: hajas.ildiko(kukac)aduvizig.hu

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás igazgatóságra vonatkozó adatai:
Évente jelentés a felügyeleti szerv (Belügyminisztérium) felé.