Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 943 6281

Vízrendezési feladatok

Az Igazgatóság kezelésébe tartozó csatornákkal, vízrendezési művekkel kapcsolatos feladatok irányítása, ellátása és ellenőrzése körében:

 • kidolgozza a területi vízgazdálkodás vízrendezési éves, közép- és hosszú távú terveit;
 • figyelemmel kíséri a települések vízrendezési kérdéseit, szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak;
 • közreműködik a vízilétesítmények megvalósításában;
 • koordinálja a vízrendezési művek összehangolt fejlesztését;
 • szakmailag segíti az önkormányzatok vízgazdálkodási szakfeladatait ellátó szervezetek ilyen irányú tevékenységét;
 • vezeti a kezelésében lévő vízrendezési művek nyilvántartásait;
 • közreműködik a szakágazati tevékenységet ellátók oktatásában;
 • részt vesz a regionális tervek készítésében;
 • elvégzi a védművek felülvizsgálatát, meghatározza a szükséges intézkedéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;
 • műszaki segítséget nyújt a vízgazdálkodási feladatokat ellátó egyéb szervezeteknek;
 • belföldi jogsegély keretében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresésére szakvéleményeket ad;
 • megkeresésre az Igazgatóság kezelésében levő vízrendezési létesítményekre vonatkozó pályázatok benyújtásához kezelői hozzájárulást ad;
 • az Igazgatóság kezelésében levő vízrendezési létesítmények keresztezéséhez, megközelítéséhez kezelői hozzájárulást ad;
 • megkeresésre elvégzi a vízrendezési létesítményekre vonatkozó jogszabálytervezetek véleményezését;
 • a helyi önkormányzatok vízrendezési célú címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt értékeli;
 • közreműködik a vízrajzi szakágazat működésével, fejlesztésével kapcsolatos igények meghatározásában.

Fejlesztési feladatkörben:

 • gondoskodik a fejlesztési munkák előkészítéséről, végrehajtásáról;
 • ellátja a beruházási munkák kivitelezése során a műszaki ellenőrzési feladatokat.

Fenntartási feladatkörben:

 • gondoskodik a kezelésében lévő vízrendezési művek, nagyműtárgyak fenntartási, karbantartási éves terveinek összeállításáról, a feladatok meghatározásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről;
 • szakmailag felügyeli a szivattyútelepek (stabil és mobil) fenntartását, karbantartását,
 • koordinálja a tisztított szennyvíz bevezetésekből adódó többlet fenntartási tevékenységhez kapcsolódó feladatokat.

A védekezési tevékenység körében:

 • elkészíti a védelmi és nyilvántartási terveket;
 • véleményezi az önkormányzatok által megküldött védelmi terveket;
 • részt vesz a védekezésre való felkészülésben és a védekezésben;
 • végzi a védekezés területi szervezését, szakmai irányítását, a védekezésre kötelezettek védekezési tevékenységének szakmai összehangolását;
 • koordinálja a más védekezésre kötelezettek védekezési tevékenységét;
 • az önkormányzatok védekezési tevékenységéhez műszaki segítséget nyújt;
 • közreműködik a védekezési felkészülésben és a védőművek felülvizsgálatában;
 • összegzi a védekezések tapasztalatait, közreműködik a vízkárok kivizsgálásában;
 • összehangolja a főművi és társulati védekezési feladatokat, ellenőrzi a társulati készültségi fokozatok elrendelésének indokoltságát, véleményezi az elrendeléseket, összegzi és felterjeszti a napi és dekádjelentéseket, összefoglalókat, elszámolásokat.

A helyi vízkárelhárítással kapcsolatban:

 • adatokat szolgáltat az önkormányzatok védelmi terveinek elkészítéséhez;
 • kapcsolatot tart a területi önkormányzati és védelmi szervekkel;
 • kijelöli a műszaki szaktanácsadókat;
 • részt vesz a helyi vízkárok felmérésében;
 • elkészíti az előírt, illetve esetileg elrendelt védekezési jelentéseket.

A vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatban ellátja a vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletét és adatokat szolgáltat a társulatok védelmi terveinek elkészítéséhez.

Nemzetközi kapcsolatok keretében szakértőként részt vesz a nemzetközi egyezményekből adódó feladatok ellátásában.

Síkvidéki vízrendezés

A területi vízgazdálkodás alapvető feladata a különböző területhasználati igényeknek megfelelő vízgazdálkodási viszonyok megteremtése. Eszközeivel csökkenti a vízbőség káros hatásait, és mérsékli a szélsőséges vízhiány, okozta károkat. Tevékenységét a sík- és dombvidéki vízrendezés, a belterületekről a csapadékvizek elvezetése, a térségi vízszétosztás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén fejti ki. A vízrendezés olyan műszaki beavatkozások összessége, amelyeknek célja a településeken, ipartelepeken a vizek kártétel nélküli elvezetése, mező- és erdőgazdasági területeken a lehető legjobb kapcsolat kialakítása a természetes vizek és a felszíni, felszín közeli talajrétegek között, és nem utolsó sorban minden területen a káros vizek elleni védelem a megelőző műszaki beavatkozások révén.

Az Igazgatóság a belvízrendszer főműveinek a területi igényekkel összehangolt fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését végzi.  Ennek során  a korábbi belvizek tapasztalatai alapján a káros vizek elvezetését,   a szükség szerinti vízpótlást, a jó ökológiai állapot elősegítését kívánjuk biztosítani.  

Az igazgatóság kezelésében levő kizárólagos állami tulajdonú csatornák hossza 910 km, amiből a kettős működésű, vízszolgáltatási feladatokat is ellátó csatornák hossza 535 km. A társulatoktól átvett állami tulajdonú, forgalomképes csatornák hossza 872 km.
A belvízátemelő szivattyútelepek összes kapacitása 45,25 m3/sec, melyből 39,25 m3/sec a torkolati szivattyútelepek, és 6,0 m3/sec a közbenső átemelő telepek kapacitása. A társulatoktól átvett 14 db szivattyútelep összes kapacitása 11,03 m3/sec. Az állandó tározók száma 4 db (Bácsbokodi, Bácsborsódi, Mátételkei, Kadia Ó-Duna), összes térfogatuk 2,7 millió m3.